fbpx

  

Werken bij Marsemijn

Algemene voorwaarden

Wat leuk dat je bij ons muziekles komt volgen! Hierbij een aantal afspraken op
een rij, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Deze afspraken
gelden voor de overeenkomst bij inschrijving tussen Marsemijn en een
(verantwoordelijke contactpersoon van een) leerling.

Contactgegevens
Mochten er na het lezen van deze afspraken nog onduidelijkheden zijn, dan kan
je altijd contact opnemen:
Telefoonnummer: 06 – 22 51 86 15
Mail: marsemijn@gmail.com

Algemeen
Door deelname aan de lessen van Marsemijn gaat een leerling of contactpersoon van de leerling akkoord met
deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
❖ Indien zich gevallen voordoen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen betrokkenen in
redelijkheid en billijkheid met elkaar tot een passende oplossing komen.
❖ Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde openbaar en in zien via de website Marsemijn:
www.marsemijn.nl/algemenevoorwaarden

De lessen
Zoals je weet, komen we met de bus bij jullie voorrijden en hebben de leerlingen les in de bus. Er zijn een paar
uitzonderingen, namelijk als het heel koud is of als het heel warm is. Dit zullen we altijd van te voren laten weten
en dan spelen we in huis.
❖ Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende instrumenten:, gitaar, piano of ukulele. Een combinatie van de
instrumenten is ook mogelijk.
❖ Leerlingen kiezen aan het begin van het schooljaar welk pakket ze willen. Dit kan je per schooljaar wijzigen en
voor de start van het schooljaar bekend maken.
❖ De lessen worden bijgehouden via een digitale presentielijst. Deze kan je te allen tijde bij ons opvragen en
inzien.
❖ De lesinhoud wordt grootendeels ingevuld door de lesboeken, echter vinden we het erg belangrijk dat onze
leerlingen ook leren muziek maken en hun eigen voorkeur voor muziek te ontwikkelen. Daarom zullen we
regelmatig muzikale projecten naast het lesboek doen en wordt er 2x per jaar een verlang-/doelenlijstje
gemaakt.
❖ Goed contact met ouders vinden we erg belangrijk. Dus zullen we ouders regelmatig op de hoogte brengen van
vorderingen of dingen die we signaleren. We nodigen ouders uit om hetzelfde te doen zodat we op tijd met de
leerlingen kunnen meeveren waar nodig

Extra's
Door het jaar heen zullen er ook bandavonden, projectweken, vakantieprogramma’s, challenges en optredens
zijn. Er is een kalender waar dit opstaat en daarnaast zullen er ook impulsieve projecten zich aandienen. Zo
wordt (samen) muziek maken nog leuker!

Flexibiliteit
Op verschillende dagen geven we les in verschillende plaatsen. Het lesschema is
gebaseerd op beschikbaarheid en lesfrequentie van leerlingen en welke
leslocaties geografisch bij elkaar aansluiten. De routes telkens optimaliseren is
soms best een gepuzzel. Voorkomende wijzigingen zoals aanmelding of
opzegging of een leerling die zijn/haar vaste lestijd wil wijzigen, kunnen soms
gevolgen hebben voor de vaste lestijd of -dag van andere leerlingen. Marsemijn
kan daarom niet altijd voor langere periodes vaste tijden garanderen. In zo'n
geval stellen we bijtijds, in overleg met (ouders van) een leerling, een nieuw
geschikt tijdstip voor. Als iedereen akkoord is, wordt dit vervolgens ingevoerd.
Als er een les wordt afgezegd, moet soms eenmalig een route of lestijd van een
andere leerling worden aangepast. Zo kan het vóórkomen dat we aan andere leerlingen een andere lestijd voorstellen
voor die dag.
Bovendien kunnen we, doordat we veel onderweg zijn voor de lessen, vertraging oplopen door files, autopech en
omleidingen. Als dit oploopt tot meer dan een kwartier, zullen we dat bijtijds aangeven.
Het is goed om te weten dat bovenstaande zaken horen bij het runnen van de lespraktijk. Behalve dat wij flexibel zijn
naar leerlingen toe bij afzeggingen (zie hieronder), verwachten we in voorkomende gevallen ook enige mate van
flexibiliteit in lestijden van (ouders van) de leerling.

Vakanties en feestdagen
Tijdens schoolvakanties regio midden Nederland (Zie schoolvakanties.nl) geven we in principe geen les (vanwege
te weinig animo), eventueel wel op verzoek. Wel zijn er in de schoolvakanties op vaste dagen workshops om te
volgen of worden er lessen ingehaald.
❖ Om op 34 lessen per jaar uit te komen (of 18 bij tweewekelijks), bepalen we per seizoen opnieuw of er lessen
zijn op feestdagen en hoeveel weken er in de meivakantie les is. De meivakantie is meestal één verplichte week,
terwijl scholen dan vaak twee weken dicht zijn. Deze verplichte week wordt door Marsemijn aangehouden, tenzij
anders aangegeven.
❖ In de kerstvakantie is Marsemijn altijd dicht

Gebruik beeldmateriaal
Tijdens de lessen worden regelmatig foto’s, filmpjes of geluidsopnames gemaakt. Foto’s, video en ander audio- of
beeldmateriaal met leerlingen erop kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Hieronder vallen onder meer
de website, flyers, nieuwsbrieven, uitingen in de pers en sociale media. Op het inschrijfformulier kan je aangeven of
wij dit mogen gebruiken, intern en/of extern. Bij publicatie van beeldmateriaal zullen we altijd toestemming vragen
aan de (ouders van een) leerling.

Betaling
Aan het begin van een schooljaar schrijf je je in voor een pakket voor het gehele schooljaar: van september tot
juli.
GESPREIDE BETALING
Omdat iedere maand een verschillend aantal lesdagen heeft en er ook
schoolvakanties en eventuele extra’s zijn, zou je eigenlijk iedere maand een
ander bedrag moeten betalen. Om het administratief eenvoudig te houden voor
beide partijen, maakt Marsemijn gebruik van gespreide betaling van een vast
bedrag afhankelijk van de pakketprijs en de betalingstermijnen. De
jaarcontributie betaal je in één keer (jaarlijks), in 3 termijnen of in 12 vaste
maandbedragen. Zo hoef je niet iedere keer een ander bedrag over te maken.
EXTRA’S
Eventueel losse lessen, optredens, bandavonden, workshops, enz worden
meegenomen in de eerstvolgende betalingstermijn.
GEZINSKORTING
Als er 1 of meerdere leden uit het gezin zich inschrijven bij Marsemijn en daadwerkelijk na elkaar les hebben van
dezelfde docent, geldt er een gezinskorting van 5% op de pakketprijs. Mochten de leerlingen van een andere docent
les hebben of verspreid over de week les hebben, dan vervalt deze korting.
JAARLIJKSE INDEXATIE
Indexering van de prijzen vindt op jaarbasis plaats. De jaarlijkse inflatie wordt doorberekent en de nieuwe prijs gaat
in vanaf het nieuwe schooljaar. Hier ontvang je bericht van.

Uitvallen van de lessen door docent
❖ Marsemijn kan tot maximaal 4 uur voor aanvang de les afzeggen via e-mail/whats app.
❖ Door overmacht (ziekte, weersomstandigheden, autopech of andere onvoorziene omstandigheden) mag 5%
van de lessen uitvallen.
UITVAL EN TERUGBETALING
Als een docent een les afzegt en deze kan niet op een ander tijdstip worden ingehaald, wordt deze vergoed door
terugstorting van het lesgeld. Dat gebeurt alleen aan het einde van het jaar, nadat blijkt dat we daarmee niet aan het
minimum aantal lessen komen. Lessen meenemen naar het volgende cursusjaar is niet meer mogelijk.

Afzeggen van de les door (ouders van) de leerling
De lestijd wordt in overleg vastgeled op een vast moment in de week. Mocht er een keer iets zijn waardoor de les niet
door kan gaan, dan kan je altijd contact met de docent opnemen om te kijken of we de les kunnen verplaatsen.
Probeer dit het liefst minimaal 24uur van te voren te doen, zodat we de mogelijkheid hebben om de lessen te
verschuiven.
TERUGBETALING
❖ Wanneer bijtijds (minimaal 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, wordt er in eerste instantie gekeken of de
les kan worden ingehaald. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is er een optie om de les te vergoeden aan het
einde van het schooljaar als blijkt dat het minimale aantal lessen niet gehaald wordt. Vergoeden
kan maximaal één maal per jaar aan het einde van het schooljaar.
❖ Afzeggingen binnen 24 uur voor de afgesproken lestijd worden niet
vergoed, wel wordt er gekeken naar een eventuele inhaalmogelijkheid
later in de week of in de (eerstvolgende) vakantie. Mocht dit niet lukken
(einde schooljaar), dan vervalt de les en vindt geen terugbetaling van
het lesgeld plaats.
❖ Bij verhindering op een bandavond vind geen terugbetaling van het
lesgeld plaats.
❖ Bij geen deelname aan een optreden vindt geen terugbetaling van het
lesgeld plaats.

Beëindiging van de lessen
Mocht het geval zich voordoen dat je wilt stoppen met de lessen, dan stellen wij het zeer op prijs dat je ons ruim van
te voren op de hoogte brengt. Op deze manier kunnen we samen een einddatum bepalen en de lessen op een goede
manier samen afsluiten.
❖ Als een leerling wil stoppen met lessen, hanteert Marsemijn in principe een maand opzegtermijn vanaf de eerste
van de volgende maand, tenzij in overleg anders wordt afgesproken.
Het bedrag aan reistijd en -kosten dat inclusief is bij de lessen, is voor Marsemijn alleen rendabel in combinatie
met lessen in nabijgelegen plaatsen. Wanneer deze structureel ontbreken, kunnen wij genoodzaakt zijn om de
lessen tegen een meerprijs voort te zetten of te beëindigen. Als dat het geval is, zullen we dat uiteraard tijdig
aangeven zodat naar een oplossing gezocht kan worden.
❖ Tussentijds stopzetten en terugbetaling van losse modules is niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk aan het begin
van het schooljaar. Met uitzondering van overmacht zoals met corona

TERUGBETALING LESGELD
Onderstaande regels gelden voor opzeggingen tot 1 mei. Bij opzeggingen na 1 mei wordt de betaling tot september
afgemaakt. Omdat het om een totale pakketprijs gaat, kan er geen terugbetaling van het lesgeld plaatsvinden voor
specifiek aantal lessen of eventueel gemiste extra’s.
❖ Maandelijks: Opzeggen voor de 1e van een volgende maand, de maand wordt afgemaakt. De betaling wordt
per direct stopgezet met ingang vanaf de eerste maand na beëindiging van de lessen.
❖ Termijnen: Opzeggen minimaal 1 maand voor het aflopen van de termijn, de termijn wordt afgemaakt. De
betaling wordt per direct stopgezet met ingang van het volgende termijn.
❖ Jaarlijks. Opzeggen vóór 1 mei: De overige maanden (gerekend vanaf de eerstvolgende maand na
beëindiging) van het cursusjaar (tot 1 september) maal het maandtarief (afhankelijk van het pakket) wordt
terugbetaald. Met een maximum van 4 maanden.

En last but not least: je wil op muziekles omdat het je leuk lijkt om te leren muziek maken. Het is onze taak om het dan ook leuk te houden en je te leren wat je wilt. We gaan er een leuke en muzikale tijd van maken!

 

Marsemijn MIA
Kaaidijk 1
3998 WH Schalkwijk

06 22 51 86 15
mail@marsemijn.nl

Marsemijn MIA
Kaaidijk 1
3998 WH Schalkwijk

06 22 51 86 15
mail@marsemijn.nl
 

insta knop_vrijstaand

© Copyright Marsemijn MIA 2024. All Rights Reserved.

KVK: 53906659
© Copyright Marsemijn MIA 2023. All Rights Reserved.